Firma Opus Bonum prowadząca od 7 marca do 7 maja audyt Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta przesłała wnioski, w których wskazuje na błędy w organizacji biura i jakości komunikacji. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu na przedstawienie audytu, możemy się dowiedzieć m.in. że “…Miasto, a zwłaszcza Biuro Komunikacji Społecznej, nie dość sprawne wyjaśnia wszystkie wątpliwości, pozostawiając pole do domysłów, spekulacji, swobodnego kojarzenia luźno powiązanych faktów, a niekiedy wręcz insynuacji”. W związku z tym publikujemy cały dokument przesłany przez firmę Opus Bonum.

Article katarzyna zieli%c5%84ska opus bonum
Katarzyna Zielińska prezes firmy Opus Bonum, która przeprowadziła audyt Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Opis działań podjętych w ramach audytu.

Audyt Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kalisza przeprowadzony przez firmę Opus Bonum trwał od 7 marca do 7 maja 2018 roku. W jego trakcie zebrane zostały opinie pracowników, prowadzono stałą obserwację pracy Biura, w tym sposobu tworzenia i publikowania treści na portalu Facebook, organizacji i obsługi wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Urząd, organizacji pracy biura, współpracy z Prezydentem i innymi jednostkami Urzędu. Podjęto też doraźne działania zmierzające do poprawy jakości komunikacji, przekazywano na bieżąco pracownikom Biura uwagi i wskazówki pomocne w codziennej pracy.

Wnioski z przeprowadzonego audytu.

I. Organizacja pracy Biura.

Problem 1: Brak przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

Zarówno z przeprowadzonych ankiet pracowniczych, jak i z obserwacji uczestniczącej wynika, że konieczna jest lepsza koordynacja działań związanych z komunikacją i udoskonalenie systemu przepływu informacji między poszczególnymi jednostkami Urzędu i Biurem Komunikacji Społecznej. W czasie trwania audytu zdarzało się, że do Biura w ogóle nie docierały informacje o wydarzeniach. Nie angażowano też Biura w oprawę i obsługę medialną wydarzeń, które powinny być relacjonowane. W jednym przypadku informacja o wydarzeniu i podjętych w związku z nim w imieniu władz Miasta działaniach reprezentacyjnych nie dotarła również do Prezydenta.

Sugerowane działania:

Konieczne jest zaangażowanie wszystkich jednostek Urzędu w kwestię komunikacji poprzez wprowadzenie standardów informowania Biura o planowanych wydarzeniach. Dotyczy to również udzielania informacji w odpowiedzi na zapytania Biura. Sprawne udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców i media jest obowiązkiem władz Miasta i powinno być przedmiotem troski wszystkich pracowników Urzędu. Należy wprowadzić system, dzięki któremu Biuro, po zadaniu pytania kierownictwu jednostki, otrzyma niezwłocznie odpowiedź, którą będzie mogło przekazać opinii publicznej.

Problem 2: Brak skutecznej informacji o nadchodzących wydarzeniach.

negatywnie na frekwencji, co potwierdzają częste sygnały o zainteresowaniu wydarzeniami po fakcie. Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak skoordynowanego przepływu informacji o wydarzeniach organizowanych w Mieście i systemu gromadzenia informacji na ich temat.

Sugerowane działania:
Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest powołanie jednostki wspierającej organizowanie wydarzeń. Jednostka taka, pełniąca rolę swego rodzaju miejskiej agencji eventowej, służyłaby wsparciem organizacyjnym w realizacji wydarzeń, w których partycypuje Miasto. Do jej zadań należałoby m.in. informowanie o kalendarzu wydarzeń. W tym celu jednostkę taką należałoby wyposażyć w rozpoznawalną markę oraz związaną z nią stronę internetową, biuletyn etc., w których mieszkańcy mogliby znajdować interesujące ich wydarzenia sprawniej niż np. w zakładce na stronie kalisz.pl. Funkcję taką może też pełnić obecny Wydział Kultury i Sportu. Wymaga to jednak koordynacji. Jednostka zajmująca się koordynacją wydarzeń powinna być również odpowiedzialna za przepływ informacji na ich temat do innych biur, w tym do Biura Komunikacji Społecznej, z którym powinna współpracować, planując komunikowanie danego wydarzenia.

Problem 3: Zakres kompetencji pracowników.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że zakres kompetencji poszczególnych osób zatrudnionych w Biurze jest niekiedy bardzo szeroki. Dla przykładu, osoba zajmująca się tworzeniem tekstów wykonuje też zdjęcia. Inny pracownik w czasie trwania audytu zajmował się między innymi korespondencją w imieniu urzędu, redagowaniem treści na stronę internetową, projektowaniem grafiki i przygotowaniem zapytania ofertowego w związku z zakupem gadżetów.

Sugerowane działania:
Konieczne jest wdrożenie czytelniejszego podziału kompetencji, dostosowanie zadań do posiadanych kwalifikacji i zapewnienie odpowiednich szkoleń. Szczególnie dotkliwy jest brak osoby, która mogłaby sprawnie koordynować komunikację w mediach społecznościowych. Część osób zatrudnionych w Biurze zadeklarowała na przykład w ankiecie, że w ogóle nie korzysta z portalu Facebooki w ogóle nie interesuje się tym zagadnieniem. Tymczasem istotą komunikacji w social media jest zaangażowanie. Komunikowanie treści związanych z życiem miasta i działalnością Urzędu bez osobistego doświadczenia jest bardzo trudne. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX * i opracowanie strategii, którą osoba ta mogłaby, przy wsparciu całego zespołu, konsekwentnie realizować. Należałoby też zapewnić odpowiednie przeszkolenie pozostałym pracownikom biura i zachęcić ich do poszerzania swoich kompetencji w tym zakresie.

*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Elżbieta Zmarzła – Kierownik Biura Komunikacji Społecznej.

Problem 4: Kompetencje Biura Komunikacji Społecznej.
Niektóre zadania, które wykonywali pracownicy Biura, wykraczały poza obszar komunikacji społecznej i były związane z innymi obszarami, np. z promocją Miasta. Do takich czynności należy m.in. zamawianie gadżetów, plakatów itp. Wydaje się, że jest to związane z brakiem w schemacie organizacyjnym Urzędu jednostki odpowiedzialnej za promocję.

Sugerowane działania:

Należałoby rozważyć wyodrębnienie w strukturze Urzędu biura zajmującego się wyłącznie tym obszarem. Do jego zadań należałoby opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej, zapewnienie odpowiednich materiałów itp.

Problem 5: Braki w zarządzaniu i planowaniu pracy.

W Biurze nie prowadzi się regularnych odpraw, w trakcie których rozdzielano by zadania. Na potrzebę takich spotkań zwracają uwagę pracownicy objęci ankietą, wskazując brak informacji i jasnego podziału zadań jako jedno z największych utrudnień w codziennej pracy.

Sugerowane działania:

Należy do planu dnia wprowadzić codzienną poranną odprawę prowadzoną przez rzecznika prasowego. Pozwoli to uniknąć niedopatrzeń, dublowania działań i niedoinformowania.

Problem 6: Brak oferty szkoleniowej.

Większość pracowników uznała szkolenia za formę podnoszenia kompetencji, która pomogłaby im w codziennej pracy. W zależności od zakresu obowiązków pracownicy wskazywali różne obszary szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć. Wśród propozycji pojawiła się tematyka związaną z komunikacją, szkolenia z negocjacji, tworzenia banerów animowanych, analiz finansowych, fotografii.

Sugerowane działania:

Dobre funkcjonowanie Biura Komunikacji Społecznej wymaga zapewnienia odpowiednich szkoleń, które obejmowałyby zarówno ogólne kompetencje w zakresie komunikacji, jak i kwestie szczegółowe (np. zagadnienia z zakresu grafiki komputerowej). Niektóre tematy szkoleń należałoby realizować we współpracy z innymi jednostkami. Dotyczy to m.in. negocjacji, zamówień publicznych czy sporządzania umów. W ankietach pojawiło się też zagadnienie prostej komunikacji. Kompetencje w tym zakresie należałoby rozwijać u wszystkich pracowników Urzędu, a zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za obsługę i kontakty z mieszkańcami.

II. Jakość komunikacji.

1. Komunikacja z opinią publiczną.

Poprawy wymaga koordynacja bieżącej komunikacji z opinią publiczną, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i w odniesieniu do spraw trudnych. Za koordynację tych działań odpowiada rzecznik prasowy, który powinien mieć w tym celu zapewnione wsparcie osób odpowiedzialnych w Biurze Komunikacji Społecznej i w innych jednostkach organizacyjnych. Dyrektorzy i kierownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego przekazywania informacji publicznych, o które występuje rzecznik. Osobnego uregulowania wymaga komunikacja w sytuacjach kryzysowych. W szczególności należy zapewnić dyżury telefoniczne pracowników Biura w czasie dni wolnych od pracy i poza godzinami pracy Biura. Konieczne jest szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia i sygnały płynące od mieszkańców. Ważne, by przepływ informacji odbywał się w obie strony. Rzecznik prasowy powinien nie tylko reprezentować Miasto wobec mediów, ale również zapewniać informację zwrotną Prezydentowi i szefom jednostek. W tym celu rzecznik powinien mieć uprzywilejowaną pozycję w komunikowaniu się z wszystkimi biurami i wydziałami i z szefostwem spółek komunalnych.

2. Komunikowanie wydarzeń.
O wydarzeniach informuje się często po fakcie, zaniedbując ich wcześniejsze komunikowanie tak, by mieszkańcy mogli wziąć w nich udział. Przykładem może być sytuacja, która miała miejsce w sobotę 19 maja, czyli po zakończeniu audytu, ale przed zamknięciem niniejszego raportu, kiedy to pod patronatem Prezydenta odbywał się w Kaliszu Zlot Porsche 911. O wydarzeniu nie poinformowano jednak należycie mediów, o czym nie omieszkał donieść jeden z lokalnych portali, a na stronie „Kalisz. Dopisz swoją historię” pierwsza zapowiedź pojawiła się dopiero w przeddzień o godz. 23:11.

Aby uniknąć podobnych sytuacji, konieczne jest wypracowanie stałych i partnerskich relacji z mediami oraz wdrożenie systemu zapewniającego sprawne przygotowywanie komunikatów prasowych oraz ich efektywne rozsyłanie do właściwych redakcji. Wydarzenia objęte patronatem i organizowane przez Miasto powinny być opracowywane według algorytmu przewidującego opracowanie komunikatu prasowego i rozesłanie go do redakcji lokalnych mediów według rozdzielnika. Należy też opracować plan komunikowania wydarzeń w mediach społecznościowych tak, by Miasto informowało o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Media społecznościowe.

Media społecznościowe odgrywają dziś w komunikacji coraz większą rolę. Pozwalają szybko, skutecznie i bezpośrednio przekazywać informację oraz prowadzić ciągły dialog z mieszkańcami. Wymaga to jednak zbudowania reprezentatywnej bazy odbiorców i codziennych skutecznych działań, których podstawą są wiedza i zaangażowanie.

Komunikacja Miasta w mediach społecznościowych odbywa się dziś głównie za pomocą stron w portalu społecznościowym Facebook: „Kalisz. Dopisz swoją historię” i „Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński”. Pierwsza ze stron powstała po tym, jak w wyniku błędów organizacyjnych Miasto utraciło kontrolę nad dotychczasową oficjalną stroną w portalu Facebook. Aktualny fanpage ma chwytliwy i rozpoznawalny tytuł, profesjonalne logo i jest dobrze odbierany. Obecnie sprawą najważniejszą jest zbudowanie właściwych zasięgów, czyli zdobycie jak największej liczby polubień i osób śledzących stronę. W tym celu należy zadbać o zamieszczanie atrakcyjnych i angażujących treści oraz włączanie mieszkańców w tworzenie miejskiego fanpage’a, np. poprzez zamieszczanie nadsyłanych przez kaliszan zdjęć lub filmów, przeprowadzanie konkursów itp. Konieczna jest też intensyfikacja i lepsza koordyncja działań w social media. W tym celu należy wskazać lub zatrudnić osobą odpowiedzialną za media społecznościowe oraz przeszkolić zespół w tym zakresie. Osoba zatrudniona do prowadzenia oficjalnych profili Miasta powinna mieć wsparcie innych pracowników biura, w tym dostęp do bieżących informacji i materiałów. Logo i tytuł fanpage’a powinny być obowiązkowo uwidaczniane w materiałach promocyjnych, na rollupach, ściankach, plakatach i w innych tego rodzaju miejscach będących w dyspozycji miasta. Należałoby też rozważyć aktywność w innych kanałach społecznościowych takich, jak: Twitter czy Instagram.

4. Relacje z mediami.

Konieczne jest zbudowanie trwałych i pozytywnych relacji z mediami poprzez regularne przygotowywanie komunikatów prasowych, organizowanie wywiadów Prezydenta i przedstawicieli Urzędu według przyjętego wcześniej harmonogramu, zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz Miasta.
Zainteresowanie, jakie wzbudził przeprowadzany przez firmę Opus Bonum audyt, pokazuje, że w Kaliszu funkcjonują prężne media, z uwagą śledzące poczynania władz Miasta. Liczba związanych z tym nierzetelnych informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, pokazuje jednak, że Miasto, a zwłaszcza Biuro Komunikacji Społecznej, nie dość sprawne wyjaśnia wszystkie wątpliwości, pozostawiając pole do domysłów, spekulacji, swobodnego kojarzenia luźno powiązanych faktów, a niekiedy wręcz insynuacji. Zapobiec temu może rzeczowe i wyczerpujące wyjaśnianie sytuacji i spraw budzących kontrowersje. W tym celu zaleca się staranniejsze monitorowanie komentarzy prasowych i wypracowanie systemu szybkiego reagowania, włączającego różne szczeble w strukturze urzędu, począwszy od Prezydenta, skończywszy na rzeczniku prasowym.

5. Biuletyn miejski.

Ponieważ jedną z najsłabszych stron komunikacji jest informowanie o nadchodzących wydarzeniach, propozycją do rozważania jest wydawanie biuletynu/katalogu wydarzeń, które odbywają się w mieście w danym miesiącu. Finansowanie takiego przedsięwzięcia można zapewnić, nadając mu charakter informacyjno-reklamowy.

III. Podjęte działania doraźne.

Podczas trwania audytu firma Opus Bonum towarzyszyła Prezydentowi i rzecznikowi prasowemu, dokonując oceny ich funkcjonowania w systemie przepływu informacji i procesach komunikacji społecznej. Poza prowadzeniem obserwacji, w czasie trwania audytu podjęto doraźnie działania służące poprawie jakości komunikacji Urzędu, zwłaszcza w obszarze mediów społecznościowych. Dzięki tym działaniom udało się w krótkim czasie zwiększyć liczbę subskrybentów strony „Kalisz. Dopisz swoją historię” z ok. 400 do niemal 1500. Logo strony zostało uwidocznione w przestrzeni miejskiej podczas imprez masowych, m.in. w czasie meczów piłki ręcznej. Udało się też zapobiec niektórym potencjalnym kryzysom komunikacyjnym, zwracając uwagę na zagrożenia i niedociągnięcia. Należy jednak podkreślić, że były to działania doraźne, podejmowane przy okazji audytu, którego celem było wskazanie słabych stron w funkcjonowaniu komunikacji Urzędu Miasta Kalisza.

IV. Proponowane formy dalszej współpracy.

Celem audytu było wskazanie mocnych i słabych stron w pracy Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kalisza ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w mediach społecznościowych, oraz wskazanie możliwych sposobów poprawy jakości komunikacji prowadzonej w imieniu władz Miasta. Firma Opus Bonum gotowa jest dalej współpracować z Urzędem Miasta, oferując m.in. następujące działania:

 • opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji społecznej;
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie: komunikacji w mediach społecznościowych, pisania tekstów (w tym pisania przemówień, komunikatów prasowych, oświadczeń), prostej komunikacji, negocjacji;
 • analiza i doskonalenie form kontaktu z mieszkańcami, szczególnie wysyłanych pism, wprowadzenie standardów prostego języka;
 • opracowanie i wdrożenie planu promocji Miasta i koordynacja działań promocyjnych.

Ten dokument jest podsumowaniem audytu i zawiera ogólne wnioski oraz sugerowane działania naprawcze. Został on sporządzony na podstawie materiału zebranego w okresie dwóch miesięcy stałej obecności w Biurze Komunikacji Społecznej. Szczegółowe informacje, materiały, ankiety, zapisy rozmów, notatki, które były podstawą sporządzenia tego dokumentu, pozostają do dyspozycji Prezydenta Miasta Kalisza.

Zobacz także
Thumb 750x460
Uśmiechnij się Polsko – Festiwal Uśmiechu w Gale...
Thumb img 7102
Siatkarki Energi MKS Kalisz wygrywają na własnym...
Thumb czo%c5%82o
Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w szkol...

Komentarze

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Jednym słowem misia trzeba w listopadzie pożegnać………tylko dlaczego płacić za audyt jak wszyscy to co opisano doskonale wiedzą? no może nie wszyscy, misio nie wiedział…………………

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Od poniedziałku, 11 czerwca obowiązują nowe ceny za wodę i ścieki na terenie Kalisza. I niestety nie są one korzystne dla mieszkańców. Nowa taryfa opłat została ustalona na trzy lata, do 10 czerwca 2021 roku. ja sie pytam gdzie jest radny Witon ? i dlaczego razem z Pawliczak nie pisza petycji!!!!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ale całe biuro podlega bezpośrednio prezydentowi tak? no to audyt obnażył umiejętności p. prezydenta w zarządzaniu zespołem tak? czyli rozumiem, że teraz będzie git?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ogólny sens jest taki, że miasto posiada zbyt mało kont na facebooku. Należy napieldolić ich jeszcze więcej.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Bełkot

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ogólnie to większość tych rzeczy można przypisać do dowolnej jednostki publicznej (urząd, szkoła, mops, gops itp) – zła organizacja, brak komunikacji, przerost zadań i kompetencji pracowników, brak szkoleń.
  Czyli wyniki jak za trampka – wszystko to już wiadomo od dziesiątek lat.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ale się wysilila kobieta. Aż się niedobrze robi. I to stwierdzenie że gotowa jest współpracować i brać kasę hehe. Dramat w tym mieście. Niech on już odejdzie i zabierze że sobą całą tą kupę pojedynczych osob

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Powinno się jeszcze powiększyć dział promocji i przywrócić koziołka matołka.!!!!!!!!! Misiu chcemy kozi0łka matołka i podgrzewaną fontannę w studni na rynku!!!!!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  “Firma Opus Bonum gotowa jest dalej współpracować z Urzędem Miasta, oferując m.in.

  - przeprowadzenie szkoleń w zakresie: komunikacji w mediach społecznościowych, pisania tekstów (w tym pisania przemówień, komunikatów prasowych, oświadczeń), prostej komunikacji, negocjacji;
  - analiza i doskonalenie form kontaktu z mieszkańcami, szczególnie wysyłanych pism, wprowadzenie standardów prostego języka"

  czyli z tego wynika, że obecnie w BKS pracują same nieuki i nieudacznicy? Przecież to jest jakaś paranoja ! Po czterech latach kadencji doszli do wniosku, że Biuro Komunikacji Społecznej nie potrafi się komunikować. Mówić, pisać itd …. No niezły cyrk !

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Powinno się stworzyć biuletyn. Przecież był tylko Sapinski z czerwonymi trampkami to zlikwidował. To w tej sytuacji jakie konsekwencje za to poniosą? Zielińska już nie pisze. Słaby audyt słaba audytora czas na wybory i to mądre…trzeba 10 razy się zastanowić na kogo oddać swój głos

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Uczcie się po sąsiedzku, tak jak to robią księża z sanktuarium św. Józefa.
  Pełno ludzi, taca idzie, interes się kręci! Babki ledwo chodzą ale po obraz walą. One do obrazu a obraz ani razu, ale co z tego!
  Tak na poważnie, jak mamy promować Kalisz, no to skoro już coś tam jest, to do cholery przenieście tam punkt promocyjny i niech będzie otwarty na turystów, no trudno nawet tych sakralnych, ale są!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  czekam na bezkrwawe powstanie listopadowe 2018 – przy urnie wyborczej czas na zmiany a nie zamiany typu pawliczak grodziński itp

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ten język pani Zielińskiej to język pzpr z dawnych czasów, wystarczy zmienić trochę słów. Komuna wróciła.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Tak myślę, że do biura promocji miasta należy zatrudnić jeszcze specjalistów nie tyko od “Pejsbuka” ale tez tych od ćwierkania innych. Jak bezie ze 20 osób to wtedy coś z tego wyjdzie, ktoś przeczyta książkę z podstaw PR może……………………..

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Znaczy co? Na koniec kadencji ogarnęli, że nic nie działa jak trzeba? To co oni tam robią od czterech lat?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Na pohybel PISSo-Bolszewickiej koalicji

 • P?s=64&d=identicon&r=pg
  Komentarz ukryty przez użytkowników. Inni czytelnicy uznali ten komentarz za niestosowny. Pokaż mimo wszystko
 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ja pierrdole. Ale się babsko wysiliło. Przecież o tym co napisała kurrwa wszyscy już dawno wiemy.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Warto umieć czytać ze zrozumieniem i rozumieć, że 90% “wniosków” tego “audytu” pochodzi z ANONIMOWEJ ANKIETY, którą wypełniali pracownicy urzędu. Trudno to uznać za miarodajne zważywszy na ogólną i nieskrywaną za bardzo niechęć pracowników Ratusza do obecnych władz. To tak na marginesie. Myślę, że w większości urzędów, gdzie zarabia się niewiele więcej niż najniższe wynagrodzenie efekt takiego “audytu” byłby podobny… Pracownicy sa niezadowoleni bo z czego mają się cieszyć ? Z 2000 netto po 20 latach pracy ?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Sapiński, taczka już czeka. To niewiarygodne jak można miasto doprowadzić do takiej destrukcji.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Najlepiej efekty tego całego pseudoaudytu pokazuje fakt ze przez miesiac nie chcieli ujawnic jego wyników, a potem pokazali garsc ogolnikow. I to sie nazywa poprawa komunikacji! Brawo! Cyrk i kabaret! :)))

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  To miasto to obraz nędzy i rozpaczy.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Bla bla bla pier dolenie o szopenie! Pani zielińska wypier dalać z mojego miasta i robić loda sapie w zaje banym radomiu

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  W urzedzie zwykly pracownik, ktory robi cala robote za takich jak sapinski ma 2 tys zl. A takie cos za lansowanie sie zgarnia 7 tys zl.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Czyli napisano za kasę to, o czym dziennikarze mówią za darmo od blisko czterech lat bogate miasto ….

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Żałosny raporcinek jaką władza takie raporty. Żenujące. Wywalić zatem chyba trzeba zimną, zmarzłą czy jak jej tam. Wywalić albo niech robi zimne, zaraz zaraz ciepłe lodyyyy… interakcji wszak brak

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  W poprzedniej kadencji PO i Samorządnego Kalisza zlecano wiele opracowań na zewnątrz, jak by nie mogli tego zrobić pracownicy Ratusza… Dziś znów wraca się do tych metod mimo, że w Ratuszu funkcjonuje Biuro Audytu i Kontroli. Skandal. Kolejne wywalone publiczne pieniądze w błoto …
Drogi Użytkowniku Portalu Calisia.pl! Zanim opublikujesz komentarz POMYŚL, czy jest on rzeczowy w kontekście artykułu, pod którym chcesz go zamieścić! Czy nie obrażasz kogoś lub nie naruszasz dóbr osobowych innych ludzi? Pamiętaj, że nawet w Sieci nie jesteś anonimowy!

Uwaga: Komentarze zamieszczane na www.Calisia.pl przez użytkowników nie są na bieżąco moderowane. Jeśli zauważysz wpis obrażający kogokolwiek możesz: zgłosić obraźliwy komentarz do usunięcia mailem na adres redakcja@calisia.pl. Zareagujemy najszybciej jak jest to możliwe.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu, za treść których Calisia.pl nie ponosi odpowiedzialności. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania obraźliwych wpisów. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie prawo lub dobre obyczaje, zawiadom nas o tym.
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb desmiss
Msm icon 30
Specjalistyczny gabinet pielęgnacji stóp Dermiss
Thumb empik
Msm icon 30
Empik - Szkoła Języków Obcych
Thumb galeria kalisz
Msm icon 30
Galeria Kalisz
Thumb b 1
Msm icon 30
Przedszkole Niepubliczne "BURSZTYNOWY ZAMEK"
Thumb obrazek 255
Msm icon 30
Destino Nieruchomości
więcej»
Bico australia 20131216 146n120